5ammar 副词

§1.副词的种类、用法和位置......................................................... 71

§2.副词的比较等级......................................................................... 74

§3.数对常见副词的用法................................................................. 78

副词和形容词一样,也具有修饰的功用,形容词是修饰名词,而副词则是修饰动词,此外还可修饰形容词和其他副词,学习时须注意副词在句中的位置。

一般将形容词字尾加ly,即成为副词,但也有例外。