17ammar句子的成分和基本句型

§1.句子的成分............................................................................... 225

§2.五种基本句型........................................................................... 228

句子是由词按一定语法结构组成的,能表达一个完整的概念的语言单位。句子的开头第一个字母必须要大写,结尾要有句号“.”,问号“?”或感叹号“!”。